ارتباط با ما

تعداد بازدید:۲۸۶۴

واحد ریاست
آدرس: رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاددانشگاهی واحد گیلان
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۳۲۵۶۳ – ۰۱۳۳۳۳۲۵۶۴
فکس: ۰۱۳۳۳۳۳۲۳۹۴

معاونت پشتیبانی
آدرس : گیلان- رشت – تقاطع نیایش (فلکه گاز)- ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۳۴۰۹۱ – ۰۱۳۳۳۳۳۴۰۹۲ – ۰۱۳۳۳۳۱۰۸۶۰
فکس: ۰۱۳۳۳۳۳۳۱۲۰

معاونت فرهنگی
آدرس : گیلان- رشت – تقاطع نیایش (فلکه گاز)- ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۳۴۰۹۱ – ۰۱۳۳۳۳۳۴۰۹۲ – ۰۱۳۳۳۳۱۰۸۶۰
فکس: ۰۱۳۳۳۳۳۵۷۷۳

معاونت آموزشی
آدرس : گیلان- رشت – تقاطع نیایش (فلکه گاز)- ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۳۴۰۹۱ – ۰۱۳۳۳۳۳۴۰۹۲ – ۰۱۳۳۳۳۱۰۸۶۰ – ۰۱۳۳۳۳۲۷۵۸۸
فکس: ۰۱۳۳۳۳۳۵۷۷۴

معاونت پژوهشی
آدرس : گیلان- رشت – تقاطع نیایش (فلکه گاز)- ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۳۴۰۹۱ – ۰۱۳۳۳۳۳۴۰۹۲ – ۰۱۳۳۳۳۱۰۸۶۰
فکس: ۰۱۳۳۳۳۳۵۷۷۳

پژوهشکده محیط زیست
آدرس: رشت – خیابان ملت – خ سیادتی – ضلع غربی باغ محتشم – پشت شرکت گاز – پژوهشکده محیط زیست
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۶۴۰۶۱ – ۰۱۳۳۳۳۶۴۰۶۲ – ۰۱۳۳۳۳۶۴۰۲۹
فکس: ۰۱۳۳۳۳۶۴۰۲۸

خبرگزاری های ایسنا و ایکنا
آدرس:گیلان- رشت – تقاطع نیایش (فلکه گاز)- ساختمان سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۳۹۶۷۸ – ۰۱۳۳۳۳۳۹۶۷۹
فکس: ۰۱۳۳۳۳۲۷۸۸۸

روابط عمومی
آدرس: رشت – خیابان ملت – پردیس دانشگاهی گیلان – جهاددانشگاهی واحد گیلان
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۳۲۵۶۳ – ۰۱۳۳۳۳۲۵۶۴
فکس: ۰۱۳۳۳۳۳۲۳۹۴