معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۸۱۳

معاونت پشتیبانی سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان

در جهاد دانشگاهی گیلان همچون سایر سازمانها، مجموع فعالیتهای حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی، توسط حوزه‌ی معاونت پشتیبانی این نهاد به لحاظ مالی و اجرایی، پشتیبانی و حمایت می‌شود. این معاونت از دو زیر مجموعه‌ی اداره خدمات اداری و عمومی، اداره‌ مالی حسابداری تشکیل شده است که هر یک با وظایف خاص خود نقش عمده‌ای در پیشرفت برنامه‌ها و رسیدن به اهداف جهاد ایفا می‌کنند.

 

اداره‌ حسابداری و ذیحسابی

بخش صدورسند، صدور چک و بایگانی، بخش رسیدگی اسناد ، حسابداری اموال ، تهیه‌ی گزارشهای مالی درون سازمانی و برون سازمانی ، کنترل و رسیدگی حسابها شامل طرحها، مغایرت بانکی، قرارداها، مطالبات و دیون ، انجام عملیات حسابداری، حسابرسی و تهیه‌ی گزارشهای مربوط به بودجه‌ی عمرانی و استانی ، حسابداری داخلی و بهبود سیستمها و روشهای مالی ، خدمات مالی

 

اداره‌ اموراداری و عمومی

 این اداره در ارتباط با امور اداری و پشتیبانی به عنوان بازوی اجرایی معاونت پشتیبانی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. با توجه به گسترش و توسعه‌ی کمی و کیفی فعالیتهای جهاد دانشگاهای گیلان در سالهای اخیر، امور جاری این اداره نیز افزایش چمشگیری داشته است. در واقع تمام درخواستهای واحدهای زیرمجموعه‌ی جهاد در مورد امور گزینشی و استخدامی، صدور احکام کارگزینی  امور رفاهی، تعمیر و نگهداری فضاهای فیزیکی، امور مربوط به نقلیه ، از طریق قسمتهای زیر مجموعه‌ی این اداره انجام می‌شود. زیر مجموعه‌های این اداره شامل قسمت کارگزینی، دبیرخانه،‌ قسمت خدمات عمومی است.